REGULAMIN AKADEMII PŁYWANIA SWIMKIDS

1. Organizatorem zajęć jest Akademia Pływania Swimkids Artur Lech.
2. Zajęcia odbywają się na pływalni w Gryficach ul. Sienkiewicza 14, zgodnie ze złożoną umową.
3. Uczestników zajęć obowiązuje znajomość oraz przestrzeganie Regulaminu AP Swimkids, a także pływalni, na której odbywają się zajęcia.
4. Dziecko zostaje przyjęte na kurs po podpisaniu umowy przez rodzica (opiekuna prawnego) i opłaceniu pierwszych zajęć.
5. Uczestnicy powyżej 18 roku życia zostają przyjęci do AP Swimkids po podpisaniu umowy i opłaceniu zajęć.
6. Dziecko poniżej 4 roku życia wchodzi do wody pod opieką jednego rodzica lub opiekuna.
7. Rok szkolny w AP Swimkids od 1 września do 30 czerwca, zajęcia wakacyjne od 1 lipca do 31 sierpnia danego roku.
8. Wybrane dni, godziny obowiązują przez dany rok szkolny lub wakacje. Przed każdym rokiem szkolnym lub wakacjami należy zapisać się ponownie na kontynuację zajęć.
9. Na hali pływalni osoba niepełnoletnia przebywa pod opieką instruktora. 
10. Instruktor może wyprosić uczestnika z zajęć, jeżeli jego zachowanie będzie zagrażać zdrowiu, życiu innych uczestników.
11. Godzina, na którą wyznaczone zostały zajęcia jest godziną rozpoczęcia zajęć na pływalni. Dlatego też prosimy o wcześniejsze przybycie i przygotowanie się do zajęć.
12. Uczestnik zajęć i opiekun zobowiązani są do zmiany obuwia przed wejściem do szatni.
13. Ilość dzieci maksymalnie do dziesięciu osób w grupie na jednego Instruktora.
14. Opłata jest uiszczana  w ratach z góry do 5 dnia miesiąca lub semestralnie we wrześniu i styczniu, wyłącznie na konto AP Swimkids.
15. Opłaty są niezależnie od rzeczywistej liczby obecności dziecka na zajęciach i nie podlegają zwrotowi.
16. Brak opłaty za zajęcia będzie skutkował nie wpuszczeniem uczestnika na zajęcia i jego usunięciem z list obecności.
17. Jest możliwość odrobienia zajęć z inną grupą, po ustaleniu telefonicznym, dnia i godziny zajęć.
18. Na odrabianych zajęciach nie gwarantujemy takich samych warunków jak w grupie docelowej.
19. Zajęcia można odrobić najpóźniej do końca bieżącego semestru.
20. W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą i trwającej powyżej 30-stu bezpośrednio następujących po sobie dni jest możliwość zawieszenia opłat. Stosowny wniosek należy złożyć pisemnie lub mailowo do AP Swimkids (obowiązuje zaświadczenie lekarskie). Wniosek należy złożyć do 5-ciu dni od daty rozpoczęcia zwolnienia lekarskiego. Podania o częściowe zwolnienie z płatności za krótszy okres nieobecności, z przyczyn innych niż choroba oraz po terminie nie będą rozpatrywane.
21. Głównym źródłem komunikacji Biura AP Swimkids z klientem jest telefon i SMS.
22. Zajęcia indywidualne:
a. opłatę za zajęcia wnosimy przed zajęciami, na pierwszych zajęciach opłacamy następne z góry,
b. o nieobecności lub chęci przełożenia zajęć, informujemy najpóźniej dzień wcześniej bezpośrednio instruktorowi
c. nie poinformowanie o nieobecności lub chęci przełożenia zajęć na inny termin wcześniej niż dzień przed terminem zajęć skutkuje przepadnięciem opłaty za zajęcia.
23. Zajęć nie wolno udostępniać osobą trzecim.
24. W przypadku dłuższej choroby lub nieobecności należy powiadomić Organizatora.
25. W przypadku grupy liczącej 5 osób lub mniej, grupa może zostać rozwiązana, a pozostałe osoby za zgodą mogą być przeniesione na inne godziny lub dni.
26. O rezygnacji z zajęć należy poinformować AP Swimkids, pisemnie lub e-mailem.
27. Wszelkie sprawy organizacyjne proszę uzgadniać z organizatorem.
28. W czasie świąt kalendarzowych zajęcia się nie odbywają.
29. Regulamin jest ważny od dnia 01.09.2022 r. do 30.06.2023 r.